Pomóż nam rozpropagować akcję „Lourdes – lek dla duszy i ciała”

Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli pokryć koszty realizacji tej niezwykle potrzebnej kampanii i dotrzeć z nią do kolejnych naszych bliźnich.

Sprawmy, by i oni mogli otrzymać ten piękny medalik upamiętniający 160. rocznicę objawień w Lourdes wraz z ciekawą broszurą poświęconą właśnie tym wydarzeniom.

Ponadto w ramach kampanii „Lourdes – lek dla duszy i ciała”  kolejni Polacy będą mogli także przekazać swoje podziękowania i prośby do Matki Bożej z Lourdes i powierzyć się Jej opiece. Dajmy im tę szansę i poinformujmy ich o naszej akcji!

pakiet_lourdes2

Twoje wsparcie finansowe przyniesie następujące efekty:

  • Każde 20 złotych pozwoli nam wysłać ten pakiet do 6 osób;
  • 30 złotych to już 10 polskich domów;
  • a 50 złotych16 obdarowanych;

To od Ciebie zależy do ilu osób dotrzemy z naszą kampanią!

Pozyskane środki wykorzystamy do pokrycia kosztów realizacji kampanii oraz szerokiego rozpropagowania jej w mediach społecznościowych i w katolickich serwisach. 

Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia  usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

*Niniejsza kwota jest sugerowanym datkiem na pokrycie kosztów związanych z produkcją zamawianych materiałów.

Copyright 2020 by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI